ที่อยู่
เลขที่ 747 หมู่5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

หมายเลขโทรศัพท์

035-591032 - 3
035-591035 - 6

035-592086 , 035-592095  ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

035-529112   งานประกันสุขภาพ

035-592346  งานนวดแผนไทย และงานกายภาพบำบัด

035-592388  งานสุขภาพจิต

โทรสาร

035-591034