โรงพยาบาลดอนเจดีย์

            โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 747 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ (1.6 ตารางกิโลเมตร) แต่เดิมดอนเจดีย์เป็นเพียงตำบลหนึ่ง ขึ้นการปกครองอยู่กับอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอศรีประจันต์ 16 กิโลเมตร ทำให้การสาธารณสุขต่างๆ ไม่ทั่วถึง ปีพ.ศ. 2497 จึงได้มีการก่อสร้างเป็นสุขศาลาขึ้นลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้นขึ้นต่อมา ปี พ.ศ. 2498 กรมอนามัยจึงจัดตั้งให้เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอศรีปรีจันต์ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ มีพื้นที่    13 ไร่   (1.6 ตารางกิโลเมตร) โดยมีนายถวิล อายุวัฒน์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยและเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสร้างเป็น พระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมา พ.ศ. 2499 พันตรีนายแพทย์ สวงค์ เอี่ยมตระกูล ได้เข้ามาดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยชั้นหนึ่งและปี พ.ศ. 2502    นายพิพัฒน์ ปิ่นทอง มาดำรงตำแหน่งสารวัตรสุขาภิบาล โดยมี นางวรรณวิไล สมงาม เป็นผดุงครรภ์ ประจำสถานีอนามัยปี พ.ศ. 2505 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งตำบลดอนเจดีย์ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอดอนเจดีย์สถานีอนามัยจึงมีฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งกิ่งอำเภอดอนเจดีย์ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอดอนเจดีย์ในปี พ.ศ. 2508 ปี พ.ศ. 2516 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะ สถานีอนามัยชั้นหนึ่งเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทดอนเจดีย์ และได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่  1 หลัง ในปี พ.ศ.2518ปี พ.ศ. 2519 ยกฐานะศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดยมี นายแพทย์สุวัจน์ เฑียรทอง เป็นผู้อำนวยการ และในปี พ.ศ. 2523 คุณเชาวน์ และ คุณสุดา ศิลปโชติ บริจาคสร้างตึกผู้ป่วยชั้นเดียวขนาด 30 เตียง จำนวนเงิน 1,635,000 บาท และเปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2524 ซึ่งขณะนั้นนายแพทย์สมชาย แสงจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต่อมาปี พ.ศ. 2525 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงปี พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีนายแพทย์พูนชัย อติยศพงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย์
     1. พันตรีนายแพทย์สวง เอี่ยมตระกูล พ.ศ.2503 - 2509
     2. นายพิพัฒน์ ปิ่นทอง พ.ศ.2509 - 2511
     3. พันตรีนายแพทย์สวง เอี่ยมตระกูล พ.ศ.2501 - 2517
     4. นายแพทย์สุวัจน์ เฑียรทอง พ.ศ.2517 - 2523
     5. นายแพทย์สมชาย แสงจันทร์ พ.ศ.2523 - 2532
     6. นายแพทย์พูนชัย อติยศพงศ์ พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน