รายการข่าววันที่
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 14 items in 2 pages
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)30/03/2023
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕21/03/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว21/03/2023
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน21/03/2023
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕20/03/2023
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖20/03/2023
ขออนุมัติเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕15/03/2023
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)08/03/2023
การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา07/03/2023
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)01/02/2023

รายการวันที่
No records to display.


รายการประกาศวันที่
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 45 items in 5 pages
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/04/2023
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18/04/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง05/04/2023
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256604/04/2023
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕26/03/2023
คำสั่งโรงพยาบาลดอนเจดีย์ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปิดหรือ ปลดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์26/03/2023
ทบทวนการดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ปิดหรือปลดประกาศ26/03/2023
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐26/03/2023
แจ้งเวียนประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง26/03/2023
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๕26/03/2023
 
 

เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลดอนเจดีย์

ตารางการให้บริการ


ข้อมูลโรคต่างๆ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
 โรคมะเร็ง  กระดูกและข้อ โรคอ้วน โรคหอบหืด