MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผานเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
     1.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และมีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.2 .มีคำสั่ง/มาตรการ/กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิมหรือทบทวนคำสั่ง)
    1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ 2564)
    2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    2.2 มีรายงานผบการีกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะารรสะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
    2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน