MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Appplication หรือช่องทางอื่น ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
4. มีแบบฟอร์มการเผบแพร่ข้อมุลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน