MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. มีหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรมเปิดโกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการตั้งแร่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
       1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       1.2 โครงการ/กิจกรรม
2. มีรายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลิก ที่่บริหารรับทราบ
       (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้วจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน)
3. มีรายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
       (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้วจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน)
4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผุ้บริหารรับทราบ
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4)
7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน