MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็น ข้อ 1 ถึงข้อ6 ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานผลสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็น ข้อ 1 ถึงข้อ 6 ตามที่หน่วยงาน
2. มีรายงานสรุปลผบการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1 ถึง ข้อ 6 (แนบตามข้อ 1)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน