MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือปรกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธาารสุข พ.ศ. 2564 และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคำสั่ง หรือประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามที่หน่วยงานกำหนด
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกีับติดตาม คำสั่ง หรือประกาาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม/คำสั่ง/ หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯตามที่หน่วยนงานกำหนด (แนบ ข้อ1)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน