MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอยการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผบแพร่บนเว็บไต์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยกับการยืมพัสดุประเภทคงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจนกลไกการกำกับติดตาม
3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเลืปง ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูกของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัุสประเภทสิ้นเลือง ตลอดจนมีกลไกกำกำกับติดตาม
4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน