MOIT 19 หน่วยงานมีกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2. มีแนวการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18
3. มีหลักฐานการแจ้งเวียน
4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ใรนาม "ชมรม STRONG..."
1. มีแนวทางการดำเนิกิจกรรมของชมรม STRONG...
2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG....
3. มีกิจกรรมการดำเนนินงานของชมรม STRONG
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน