MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
    1.2 นโยบายผู้บริหาร
    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     1.5 กฎหมายที่เกี่ยข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่างสารที่เกิดขี้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายบงบประมาณประจำปี
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)(เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารสุขอำเภอ)
15. รายงานผลการดำเนินงานการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัตงานหรือการให้บริการ
16. รายงานผบการดำเนินงานการเกี่ยวกับเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
    17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
    17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี
    17.3 ผลการดำนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหนาที่
     17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (แบบ สขร.1)
\