MOIT 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีลักษณะเป็รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 2 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2)การวิเคราห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด(3)การวิเคราะห์ความสามาถในการประหยัดงบประมาณ(4)แนงทางแก้ไขและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน