MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ 1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รัยการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ได้ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
       1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
       2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
       3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 (งบดำเนินงาน และงบลงทุน)
       4 คำสั่งมอบหมายปิด หรือปลดประกาศ
       5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (ทุก 6 เดือน) (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงานทุกไตรมาส)
            1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขอญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ตามข้อกำหนด
                  2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส
                   2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส
            3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
       1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาะารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผพยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
       3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน