MOIT 5 หน่งวยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1
     1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564
     3. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2564
     4.มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2564
     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 2
     1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2565
     3. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
     4.มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2565
     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 3
     1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2565
     3. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2565
     4.มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2565
     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
     1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บรเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2565
     3. มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2565
     4.มีแบบสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนจ (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2565
     5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน