MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพฒนาบุคลากร

กรณีหน่วยงานใช้คำสั่งเดิมที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
  1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และมีการดำเนินการกับเจ้าหน้าาที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงานต่ำ ปี 2564 และมีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ)
  3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2565
  4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทรายทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2565
  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กรณีหน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ 2565
  1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือปะกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และดำเนินการกับเจ้าหน้าาที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงานต่ำท่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณ์พบประเด็นปัญหา อนุโลใเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ)
  3. มีกรองแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตาม ข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ2.1 ถึงข้อ 2.4)
  4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2565
  5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทรายทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2565
  6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าบเว็บไซต์ของหน่วยงาน