MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาส 2 (รอบ2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษษยน 2564- 30 กันยายน 2564)
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชกสน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชกสน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชกสน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะารณผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2564 2564)
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชกสน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชกสน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชกสน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะารณผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน