MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. หลักฐานการอบรมให้ความรุ้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยะรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปบบการอบรมปกติ (On site) และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (ON air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
         1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
         1.2 โครงการ
2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผอดวินัย
3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่วกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยะรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดกระทำผิดวินัย
5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุ วันเวลา สถานที่จัดกิจกรรม (ในรูปแบบการอบรมปกติ)(On site) และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (ON air)
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน